Política Econòmica

Un pacte econòmic per ser més lliures

Els republicans acabàrem el 2012 amb un bon regust de boca: signant el pacte per la llibertat. Un pacte a través del qual garantim l'estabilitat d'un govern que ja s'està preparant per fer la consulta el 2014 i que haurà d'impulsar unes mesures econòmiques i pressupostàries que facin que el camí cap a la celebració d'aquesta consulta sigui el menys lesiu possible. L'actual situació de les finances públiques deixa menys marge de maniobra al conjunt d'administracions, però en el cas de la Generalitat de Catalunya el que fa és consolidar i accentuar una situació d'asfíxia financera crònica. Denunciar els incompliments del govern espanyol, així com qüestionar per irracionals i la desproporcionats els objectius de dèficit al que s'han de sotmetre els nostres pressupostos el 2013 és la primera tasca que hem iniciat conjuntament amb el Govern. Serem responsables i lleials, però no serem còmplices d'aquesta asfíxia.

Per altra banda, consideràvem prioritari assenyalar que ens trobem en un període de trànsit excepcional cap a la nostra plena llibertat. Això vol dir que les mesures que hem pactat no responen a les que voldríem fer a la nostra república (amb instruments propis d'un estat i sense patir un dèficit fiscal crònic), sinó a fer els esforços necessaris per arribar-hi el més aviat possible. Per això situem el conjunt de les mesures en el marc d'un Contracte Programa que volem acordar amb el conjunt de la societat catalana: que comprometi el nostre Govern, com també compromet els ciutadans, i el conjunt de la societat en la mesura que es pacta que els sacrificis que farem cadascú de nosaltres (per la banda de la despesa o els ingressos) només els poden entendre si són el màxim de proporcionats possibles i si tenen un caràcter excepcional. Volem un nou país per a tothom el més aviat possible i només hi podrem arribar si ens mantenim units.

Per a que aquests esforços siguin proporcionats vol dir que el cost dels ajustos pressupostaris no poden recaure sempre sobre els mateixos. Per això hem proposat noves mesures fiscals dins de l'estret marge del qual la Generalitat disposa: per a que aquelles empreses i persones que tinguin més capacitat contribueixin una mica més en el finançament dels serveis públics més bàsics. Aquest conjunt de modificacions fiscals i noves figures impositives no impediran que el Govern hagi de fer ajustos molt severs als nostres pressupostos de despesa, però faran possible que el repartiment de sacrificis sigui força més equànime i sensible amb els qui més pateixen. Serem realistes i conscients de les dificultats financeres, i a la vegada estarem al costat dels qui més ho necessiten.

En definitiva, no ens espera un any gens fàcil. Cap país, ni tampoc el nostre, es mereix un ajust pressupostari de més de 4.000 milions d'euros: és precisament per aturar aquesta sagnia que volem ser independents! No podem esperar miracles, però el marc pressupostari d'aquest pacte per la llibertat sí que posa les bases per procurar a estar a l'alçada de les circumstàncies dels moments que venen. I és precisament en aquests moments, de gran dificultat però de gran transcendència històrica, en el que caldrà ser molt forts per no fallar al país, a la nostra gent. Estic segur que tots junts ho aconseguirem!


Albert Castellanos
Secretari Nacional de Política Econòmica i Treball