Comerç Turisme i Consum

Carrers per a vianants, vitalitat comercial

Ara fa pocs dies es van donar a conèixer els resultats d’un estudi de l’entitat britànica Sustrans, que desmunten la falsa idea de que la vitalitat comercial d’una zona depèn de la seva facilitat per arribar-hi amb vehicle privat. 

El treball deixa en evidència les falses percepcions que té molta gent del sector que, sense evidències ni dades objectives, quantifica com a molt alts els volums de la població que condiciona el seu accés a una zona comercial de centre ciutat al fet de poder-ho fer amb el seu propi transport.

Les dades són de diferents ciutats europees i són demolidores. No només perquè demostren la feblesa real de determinades reivindicacions de part del sector, sinó sobretot perquè en els darrers anys s’han fonamentat i justificat algunes polítiques públiques de diferents administracions en matèria comercial, en el fet d’una interpretació molt subjectiva de les dades de mobilitat de la població.

A l’estudi es determinen quins són els carrers més actius a nivell comercial, utilitzant com a indicador el nombre de locals sense cap establiment comercial. Així s’observa una correlació directament proporcional entre quantitat de trànsit rodat i nombre de locals buits. Els carrers per a vianants sense trànsit són els que menys locals buits tenen, mentre que els carrers amb un elevat trànsit motoritzat són els que més locals buits acumulen. 

Del conjunt de dades recollides també és interessant veure què és el que busca el consumidor i què és el que demana el comerciant. Les tres coses més apreciades pels consumidors són: una bona varietat de botigues, espais amplis per caminar i prioritat per a vianants. En canvi la majoria de comerciants (un 51%) demanen més places d’aparcament. Un cop més es fa evident la distorsió que tenim de la realitat en favor del vehicle privat.


Bernat Valls
President de la comisisó sectorial de Comerç, Turisme i Consum