Comerç Turisme i Consum

Una reflexió necessària a l'entorn dels equipaments comercials

En el període 2004 – 2010 es va construir un nou discurs en la localització dels establiments comercials basat en el concepte de “trama urbana consolidada” (TUC). Els requeriments derivats de la transposició de la Directiva de Serveis del Mercat Interior (DSMI) van fer que la legislació comercial catalana hagués d’adaptar-se a les limitacions que aquesta preveia i que, fonamentalment, feien referència a que els elements econòmics havien d’eliminar-se en l’atorgament de les llicències comercials.

Per tal de preservar el model comercial característic de Catalunya, l’orientació de la nova regulació de les implantacions comercials es va fomentar en base a criteris urbanístics i mediambientals, resultant una legislació prou sòlida davant del corrent liberalitzador provinent d’Europa.

No obstant això, els canvis introduïts des de l’any 2011 han afeblit ostensiblement el fonament sobre el qual es va basar la nova normativa, que precisament era el de la “trama urbana consolidada” com a forma de mantenir unes ciutats complexes, compactes i cohesionades.

Actualment ens trobem amb dos corrents que poden arribar a posar en perill aquest model. Per una banda, les invectives provinents del Govern Espanyol d’envaïment de competències i de liberalització extrema del sector (Projecte de Llei d’Unitat de Mercat), i per altra el corrent renovat de liberalització i homogeneïtzació normativa de la Unió Europea.

Aquests corrents conflueixen en la voluntat d’eliminar obstacles a la implantació de grans operadors, amb la desaparició de la segona llicència. En el cas de Catalunya, aquesta segona llicència serveix exclusivament als efectes de que les implantacions comercials s’ubiquin precisament a les “trames urbanes consolidades” dels nostres municipis i no en espais allunyats on no resideix majoritàriament la població, que acaben provocant una mobilitat innecessària, una afectació al medi ambient, una desertització dels centres urbans i uns obstacles al proveïment de persones amb limitacions de mobilitat.

Al marge d’aquestes amenaces, però, si volem preservar el nostre model de ciutats i de comerç, també existeixen dos elements en el procés actual de la distribució als que cal donar resposta: per una banda, l’urgent necessitat de crear ocupació, i per l’altra les noves necessitats de consum derivades del canvi d’hàbits i, sobretot, de l’impacte de la crisi.

Tenim al davant un repte important. No hem de perdre temps a trobar fórmules per resoldre’l.


Bernat Valls
President de la comissió sectorial de Comerç Turisme i Consum