Comerç Turisme i Consum

La inspecció com a eina de foment del comerç

Molts comerciants s’adhereixen a diferents etiquetatges o distintius per fomentar la comercialització dels seus productes i serveis, com els relatius a l’etiquetatge ecològic per significar els seus articles com respectuosos amb el medi ambient, la qual cosa a més de reflectir un esperit empresarial amb la seva vessant mes social també és una eina per augmentar la comercialització a través d’una millora de la imatge davant el consumidor.

Per altra banda, les inspeccions que realitzen les diferents administracions públiques en els establiments comercials per controlar que les activitats compleixin els requisits establerts a la normativa sectorial que els sigui aplicable, són vistos pels mateixos comerciants com un atac a la seva activitat econòmica per la possible sanció que se’n pugui derivar de possibles incompliments, que a la pràctica són un percentatge mínim de la totalitat de les inspeccions que es realitzen i residual en el conjunt dels comerciants.

Exemples com els darrers dies del tancament del restaurant del Sergi Arola per deutes amb les AAPP o el cas obert amb les benzineres de “Petromiralles” per suposat frau en l’IVA, em fan repensar aquesta activitat inspectora de les AAPP com activitat de foment.

Com a consumidor responsable vull comprar els meus productes en aquells establiments que compleixen amb les seves obligacions, i més en el temps actuals on la normativa d’obertura d’establiments traspassarà la responsabilitat inicial cap al titular de l’establiment en els establiments inferiors a 1.000m2. Si fins ara la intervenció administrativa es duia a terme abans que s’implantés l’activitat, ara s’haurà d’efectuar “ex post” per tal d’agilitzar i simplificar els tràmits un cop les activitats s’han implantat i han començat a funcionar, és a dir, mitjançant inspeccions.

La manca de recursos dels ajuntaments i la poca claredat legal dels terminis de l’obligatorietat de la inspecció a posteriori, fa que alguns nous establiments no siguin verificats per l’Ajuntament així com els instal·lats des de fa temps conforme segueixen complint amb tots els requisits necessaris en funció del producte que venen.

Es per això que un distintiu expedit per les AAPP conforme l’establiment ha passat tots i cadascun dels requisits establerts mitjançant una inspecció seria un element de garantia que em faria decidir com a consumidor on realitzar la meva despesa, i alguns comerciants demanarien “voluntàriament” passar aquesta inspecció de la mateixa manera que demanen rebre distintius i etiquetatges de qualitat, i col·locar en un lloc visible a les portes del seu comerç.


Marc Alegre
Vocal de la comissió sectorial de Comerç, Turisme i Consum
comerçturisme@esquerra.org