Política Econòmica

Tributs de Catalunya

El Govern ha posat en marxa la nova marca “Tributs de Catalunya”. Sota aquest concepte es pretén aglutinar la gestió de tots els impostos que paguem els catalans, ja sigui a l’administració local o a la Generalitat. És un pas en la bona direcció però cal dir que absolutament insuficient. Ara per ara, no és més que un nou rètol a la porta d’un edifici (ja n’he vist molts), una senzilla pàgina web on hi ha els enllaços a la Diputacions i la l’Agència Tributària de Catalunya i un compromís de registre únic que facilitarà l’accés als ciutadans al permetre accedir a 50 oficines dels òrgans de les Diputacions. No n’hi ha prou: estem obligats a ser molt més ambiciosos.

Ara per ara, la Generalitat té encomanada la gestió dels seus tributs als Registradores de la Propietat a canvi d’unes comissions que ens costen casi el doble que mantenir la mateixa Agència Tributària de Catalunya. Amb el conveni amb les Diputacions es fa redundant mantenir el costós contracte amb els Registradors de la Propietat que, d’altra banda, suposa deixar en mans d’aquest cos de funcionaris de l’Estat la gestió dels nostres impostos. A més, i atès que els Registradors cobren una comissió addicional del 25 per cent de cada complementària que giren als contribuents, representen un model repressiu de gestió tributària que s’ha demostrat ineficaç per lluitar contra el frau.
Tenim una nova oportunitat de fer les coses bé. No permetem que Tributs de Catalunya sigui només un rètol en una paret.


Xavier Martínez i Gil
Comissió sectorial de Política Econòmica i Financera