Comerç Turisme i Consum

Arriben els Business Improvement Districts (BID)

Amb el nom de Business Improvement Districts es coneix al món anglosaxó una forma habitual de gestió de les àrees comercials de les grans ciutats, en la qual tant els actors privats com els comerciants i les empreses assumeixen el rol de gestors d’una àrea determinada, de manera que s’estableix una fluida col·laboració pública-privada per gestionar l’espai.
Els objectius que persegueix aquest ens són promoure, dinamitzar l’àrea comercial, millorar-ne la gestió, oferir serveis i buscar sinergies positives.

La iniciació és voluntària dels mateixos comerciats i es tramita per mitjà d’una consulta en la qual els mateixos comerciats i empresaris de la zona afectada decideixen si la volen constituir o no. A posteriori, la pertinença a aquest ens és obligatori de tots els comerciants i empreses, els quals hauran de sufragar una taxa.

Aquest model el veiem amb bons ulls des d’Esquerra atès que pot esdevenir una eina més per enfortir els centres comercials de les ciutats del nostre país. Cal dir que des d’Esquerra sempre s’ha promogut i s’ha defensat intensament un model de comerç urbà fonamentat en la proximitat i, sobretot, que aquest es realitzi dins les trames urbanes dels pobles i ciutats. El comerç urbà i de proximitat serveix per dinamitzar els municipis i que aquests esdevinguin pols d’atracció econòmica i social. Alhora, permet que les centralitats econòmiques se situïn als centres urbans, n’impedeix la desertització i evita que les activitats econòmiques se situïn en espais perifèrics i a voltes propers a espais naturals.

De fet, la proposta de desenvolupar els BIDs fa anys que està assumida per Esquerra, per això, els programes electorals de les darreres eleccions al Parlament recullen aquesta proposta, en aquest sentit, pel que fa el Programa Electoral de les eleccions del 2012 ho concretava de la següent manera: impulsar l’aplicació de noves formes de gestió dels centres comercials urbans, que permetin superar les limitacions del model actual de dinamització comercial i consolidar la concertació público-privada, mitjançant l’impuls de les Comunitats de Cooperació Econòmica Urbana, a semblança dels BID anglosaxons, com a comunitats de gestió comuna d’activitats econòmiques mixtes.

Ara, l’Estat espanyol ha iniciat la tramitació de la regulació dels BID per mitjà del “Anteproyecto de ley para la dinamización de las áreas comerciales urbanas”. Un cop més aquesta iniciativa significarà una autèntica invasió competencial. Per altra banda, hem d’estar amatents, atès que un dels punts que podran desenvolupar les noves àrees urbanes serà la millora de la seguretat ciutadana, aquest element pot ser criticable ja que aquesta potestat pot significar la privatització, en part, de la seguretat ciutadana i que aquesta no respongui a l’interès general. Arribats a aquest punt, es fa imprescindible que, des de Catalunya, es desenvolupi, al més aviat possible, un model propi de Comunitats de Cooperació Econòmica Urbana.


Carles Soriano
Comissió sectorial de Comerç, Turisme i Consum