Fòrum Sindical

L’amiant, pols i microfibres maleïdes (i II)

L’objectiu d’aquest segon article sobre l’amiant és donar a conèixer algunes de les propostes i reivindicacions del col·lectiu d’afectats.

Àmbit de la salut:

Seguiment i control de tots els treballadors que han estat exposats directament, actualitzant el registre existent d’una manera més rigorosa. Demanar a les empreses que han operat amb l’amiant, per part del Departament de Treball -Salut Laboral-, una relació completa de totes les persones que han format part de les seves plantilles.
Atenció preferent als afectats passius (que han conviscut amb els treballadors o han residit o resideixen en zones on s’operava amb aquest material).
Assignar un centre hospitalari de referència (amb suficient dotació de recursos econòmics i tècnics) a cada una d’aquelles àrees geogràfiques on han estat ubicades les empreses.

Àmbit jurídic:

Com que legalment les malalties derivades de l’ús i manipulació de l’amiant són considerades “professionals”, caldria agilitar la tramitació dels expedients, i evitar les reticències a l’hora de certificar-les. S’ha de vèncer els entrebancs que de forma continuada posen les empreses denunciades per defugir responsabilitats.
Promoure un fons de compensació (com hi ha en altres països); i així, quan es detectin aquests casos, immediatament es reconeguin les prestacions adients, sense necessitat d’esperar als llargs processos judicials.

Àmbit de les Administracions:

Com han fet alguns estats europeus s’hauria de posar una data límit per eliminar tot l’amiant instal·lat. És veritat que en el seu inici els costos d’un programa de desamiantació serien molt elevats (malgrat els avantatges que a mig i llarg termini representaria: per a la salut pública i en la creació de llocs de treball), però caldria un compromís per part de l’administració que no excedeixi dels 20 anys.
Dur a terme, per part dels Ajuntaments, un cens d’edificis que tinguin patologies d’amiant, tant si són públics com privats, per tal que el dia que s’hagin de fer remodelacions, rehabilitacions o actuacions en aquests es prenguin les mesures adients per evitar riscos cap a les persones.
Incloure un apartat específic sobre el seu tractament en la Llei d’Inspecció d’Edificis de Catalunya, denegant l’emissió del certificat d’aptitud a aquells immobles en què encara hagi instal·lat aquest element.

I, per acabar, un desig de futur: viure en una República Catalana lliure d’amiant.


Mingo Meseguer
Vocal de la comissió sectorial de Fòrum Sindical