Universitats i Recerca

Una eina per a l'avaluació universitària

La feina parlamentària de l'últim any d'aquesta legislatura ha permès l'aprovació d'una llei específica per a l'Agència de Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). Aquesta llei permetrà garantir la continuïtat de les feines que ha fet l'AQU des de la seva creació i li dóna mecanismes de funcionament més moderns per impulsar-la en un futur immediat, especialment en el marc del nou país independent que tenim a les portes.

L'AQU és membre fundador i de ple dret de l'European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) i capdavantera d'entre les agències d'avaluació de l'educació superior a Europa. La trajectòria puntera de l'AQU ha estat amenaçada, i ho està encara, per les polítiques de recentralització empeses pel govern espanyol, que pretenen relegar-ne les funcions i la projecció internacional, afectant de retruc el sistema universitari català en el seu conjunt.

Amb la nova llei, l'AQU continuarà fent feina, alhora que millorarà en estructura i funcions. D'una banda s'inclou en els seus organismes de govern una major diversitat de membres, així els estudiants participaran al Consell de Govern de l'agència mitjançant representants elegits pel Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes (CEUCAT) i també en formaran part membres de les organitzacions sindicals més representatives. També s'obre la porta a què l'agència estengui les seves funcions d'avaluació i acreditació al sistema de recerca i els ampliï cap a més àmbits d'educació superior quan així se li sol·liciti. Finalment, el sistema d'elecció de la direcció de l'agència és molt més oberta, amb un procés competitiu i obert de lliure concurrència a partir de criteris de mèrit i capacitats.

En conjunt, tindrem una agència AQU més oberta, més transparent, amb major projecció. S'ha aprovat doncs una llei útil i necessària, que posa els fonaments del nou país en un àmbit tant concret com rellevant pel que significa l'avaluació en un sistema universitari que volem d'excel·lència a la futura República Catalana.


Lluís Pujadas
President de la comissió sectorial d'Universitats, Recerca i Innovació