Agricultura Ramaderia i Pesca

El riu és vida i l'aigua és de tots

La sectorial d'Agricultura d'Esquerra Republicana, després d’un debat intern, vol expressar el seu posicionament sobre els recursos hídrics i la seva gestió, i també sobre el PHN.

 

En primer lloc vol fer saber que som conscients de la complexitat  que suposa gestionar de forma justa els recursos hídrics perquè tant els sectors econòmic com la ciutadania en el seu conjunt, en surtin beneficiats per igual.

 

La Sectorial considera que el PHN no beneficia el nostre país i per això ens manifestem en contra. És un pla que tal com està redactat, i en cas de ser aplicat , confrontaria diversos territoris del nostre país; per la qual cosa creiem que ni el nostre partit, ni les nostres institucions de govern, ni la Unió Europea ni el Parlament Europeu no han de caure en el parany de defensar només una part d’aquest territori, perquè el país som tots. El país és la totalitat del nostre poble.

 

La sectorial es mostra totalment a favor de mantenir els cabals ecològics dels rius, però també insta a la realització d’un estudi científic, amb càlculs seriosos i concloents, que permetin saber les quantitats necessàries dels mateixos. Aquests cabals han de permetre incidir responsablement en la seva gestió I assegurar també la sostenibilitat del conjunt des recursos hídrics disponibles i dels ecosistemes que se’n deriven.

 

Per altra banda i com a element important a considerar, cal que els resultats d’aquests estudis permetin a totes les parts implicades la presa d’acords consensuats.

 

La sectorial també defensa els regs com a element imprescindible per a tenir un sector agrari competitiu. Per altra banda és conscient que cal millorar la gestió i l’eficiència d’alguns dels regadius històrics i consolidats. Els nous regadius moderns s’han de dissenyar tenint present aquestes premisses d’eficiència i bona gestió.

 

El regadiu té la missió principal de produir aliments per a la ciutadania. Aquest sector transforma l'aigua en aliments i en garanteix el subministrament a la població, alhora que treballa per aconseguir la sobirania alimentaria del nostre país i pot contribuir al desenvolupament econòmic de les zones de secà.

 

Aquest regadiu és el que permet a les nostres explotacions poder assolir unes noves fites de mercats i, per tant, una millor competitivitat, i és gracies a ell que Catalunya és considerada una de les zones agrícoles més importants d’Europa, amb un potencial exportador de primer ordre ; és un centre de referència mundial en tecnologia agrària i esdevé en conseqüència el principal motor econòmic d´ una part molt important del territori nacional, sustentant milers de llocs de treball tant directes com indirectes.

 

El regadiu també millora les condicions de vida de la gent que hi viu, incidint positivament en l’ecosistema i facilitant tant que la gent s'hi instal·li com el relleu generacional.

 

Per tot l’ exposat anteriorment considerem que el regadiu també és vida.

 

Per altra banda, el sector sempre ha estat a favor de millorar i modernitzar els regs , però aquest fet implica una despesa econòmica molt elevada que a hores d’ara el sector per si sol no pot assumir.

Per aquest motiu el projecte s’ha de planificar a mig i llarg termini,  amb un període d'informació i participació que permeti la presentació d’un pla viable i assumible per al sector. També cal un compromís veritable per part del govern de l’estat perquè realitzi sense més dilació les inversions necessàries per modernitzar els regs ja existents. Només amb aquestes mesures serà possible millorar-ne l'eficiència i assegurar que es puguin alliberar els recursos hídrics necessaris per tal de garantir una política mediambiental adequada.


Hem de tenir en compte que la conca de l’Ebre l'hem de gestionar de forma conjunta amb el país veí i no podem caure en l'equivocació de considerar que la mala gestió només afecta al nostre país.


Sobre els embassaments cal recordar que la seva funció és la regulació del riu. En cas de sequera la seva funció es emmagatzemar reserves i mantenir un mínim cabal als rius i en cas d'aiguats la missió és la d’evitar les riuades i les inundacions aigües avall.

 

Cal tenir una visió de país per a fer una bona gestió dels nostres recursos hídrics i és per aquest motiu que la Sectorial considera que els dirigents i els representants, tant del partit com de les institucions, han de treballar i defensar el país en el seu conjunt, des de la ciutadania fins als sectors econòmics, perquè tots som Catalunya. Per tant, demanem el suport explícit i públic tant per a la supervivència del Delta com la dels regadius, i específicament al sector agrari del nostre país.

 

 

 

 


Comissió sectorial d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Esquerra Republicana