Política Econòmica

Endeutament i independència

Pere Miret i David Ros
Pere Miret i David Ros
El deute que suporten avui els catalans pel fet de formar part de l’Estat espanyol  és superior al que tindrien en la República Catalana, sigui quin sigui el criteri que s’utilitzi per a repartir el deute.

L’endeutament públic català actual més el que s’heretés del Regne d’Espanya seria assumible per l’economia catalana en el marc d’un nou estat, en situar-se per sota de la mitjana dels països europeus i amb un estalvi d’entre un 30 % i un 52 % en relació amb la situació actual dins l’Estat espanyol. La República Catalana no seria un estat especialment endeutat, i podria començar la seva vida amb una economia sanejada.

La negociació dels actius i passius situaria el deute del nou Estat entre el 75 % i el 50 % del producte interior brut (PIB) de Catalunya, per sota de la mitjana de la Unió Europea. Amb el creixement del PIB, aquest percentatge disminuiria significativament fins per sota del 60 % del PIB, nivell a partir del qual els tractats de la Unió Europea consideren l’endeutament públic com a excessiu.

Fins que no es negociés  l’endeutament de Catalunya, el deute públic es col·locaria al voltant del 36 % del PIB, percentatge que podria disminuir al 16 %, mentre no s’assumís la devolució del FLA a l’Estat espanyol, molt per sota de la mitjana europea. Cal dir que no considerem probable aquest escenari. El dret internacional és el marc a considerar i una garantia per a una solució negociada.


David Ros i Pere Miret, economistes