Societat digital

Sí a una República innovadora i actora de la transformació digital

Robert Rubió
Robert Rubió

L'impuls per a una veritable transformació digital del país es basa en tres grans eixos: 1) Disposar d'infraestructures de gran ample de banda que garanteixin la transmissió en temps real i d'alta qualitat dels serveis d'Internet a tot el territori, 2) Considerar l'ús i el processament de les dades digitals (que inclou conceptes com Big Data i Internet of Things) com un element clau per a la transformació digital i 3) Incorporar les plataformes digitals i els serveis Over-The-Top (Skype, whats up... ) dins d'una estratègia sectorial que incorpori una visió vertical de tot el sector de les telecomunicacions.

Un nou marc regulador de les telecomunicacions


L'actual marc legal limita les competències i capacitats del Govern per impulsar iniciatives en cadascun d'aquests eixos. D’una visió general, cal tenir ben present que per ser un país competitiu ens falten les infraestructures que permetin dotar-nos d’una connectivitat d’alta capacitat que afavoreixi la transformació digital de la societat i, aquesta, és una mancança derivada de l’actual marc vigent. Així mateix, les actuals estructures sectorials, hereves d’un marc autonomista, requereixen d’una transformació per tal d’assumir les noves competències i establir un nou marc regulador de les telecomunicacions a la República Catalana. Així doncs, s’hauran de reformular els organismes sectorials existents per tal d'establir una regulació sectorial eficient, innovadora i realment transformadora

És en aquest punt, on l’estructura del nou marc legal TIC de la República ha de situar-nos en la ferma voluntat de progrés i de foment de les innovacions.

D’una banda, la nostra voluntat europeista ens emmiralla a Europa, això implica superar les disquisicions del marc vigent entre telecomunicacions i comunicacions electròniques. El nou marc del sector ha de reflectir el ventall dels nous temps, ha d’aglutinar les comunicacions electròniques enteses com a canal de comunicació, per tant que aglutini tot el ventall d’actuació que proporciona el mateix concepte.

Així mateix, s’ha de refermar el paper d’un regulador independent, amb una clara vocació trencadora amb l’actual funcionament, tot enfortint el seu paper per dinamitzar el mercat no com a ens sancionador-punitiu. El marc d’una competència efectiva ha de situar-se en l’eix vertebrador del regulador ja sigui sectorial o multisectorial però que, en qualsevol cas, ha de dotar-se d’una cambra especialitzada en el sector TIC. Aquesta cambra especialitzada ha de permetre el desenvolupament del sector, incloent el component audiovisual del canal de comunicació, la regulació entorn les dades digitals i entorn les plataformes digitals i els serveis Over-The-Top, tot considerant els propis condicionants de l'evolució tecnològica.

D’una altra, la nova regulació també ha de reservar un paper preponderant a la intervenció de les administracions públiques, no solament com a titulars del domini públic sinó com a actors principals del mercat allà on el sector privat no hi arriba. L’administració pública, en conjunció amb el regulador independent, ha de garantir el desplegament efectiu de les infraestructures, presents però també futures. D’aquesta forma, el desplegament d’infraestructures ha de plantejar-se com un pilar fonamental en el marc normatiu. Més enllà de les necessitats existents, ha de facilitar les necessitats futures, com poden ser, per exemple les xarxes 5G. En aquest punt, la capacitat de gestió de l'espectre radioelèctric en la República Catalana hi juga un paper molt important.

Aquestes necessitats han d’anar acompanyades d’una redefinició del concepte de servei universal, tot incorporant en el concepte les tecnologies mòbils i una més alta capacitat de banda, seguint les noves directrius de la Unió Europea. El concepte de servei universal ha de desenvolupar-se a la par a la societat i a l’evolució tecnològica, on l’administració i el regulador actuïn de garants del seu compliment.

Finalment, el nou encaix del sector ha de subsumir el paper preponderant que la gestió de dades personals suposarà en un futur immediat. Cal desenvolupar un marc sectorial on es coordinin les previsions del nou Reglament General de Protecció de Dades amb el funcionament del mercat TIC, tot considerant el paper essencial de les TIC en el processament de dades personals.


Robert Rubió
Sectorial de Societat de la Informació
Esquerra Republicana
societatinformacio@esquerra.cat

Vols saber-ne més? Visita la República que farem