Empresa

Contractació pública socialment responsable

Àngels Pi
Àngels Pi
Nous criteris de la Llei de contractes del sector públic

Les Directives 2014/23/UE, i 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, relatives a l’adjudicació dels contractes de concessió i sobre contractació pública respectivament, van donar un termini per a la seva transposició als ordenaments jurídics estatals, que finalitzava el 18/04/2016. La majoria d’estats europeus amb economies avançades, van accelerar la transposició d’aquestes directives de quarta generació.

L’estat Espanyol va publicar la Llei de contractes del sector públic en el BOE del 9 de novembre de 2017. És la llei núm. 9, i entrarà en vigor el 9 de març de 2018. A manca de la transposició d’aquestes directives al dret espanyol, i per tal de pal·liar la inseguretat jurídica creada arran del fet que algunes disposicions són d’aplicació directa, la Generalitat el dia 6 d’abril de 2016, va aprovar l’Informe 1/2016, més tard la Instrucció 1/2016 i finalment, el Decret Llei 3/2016, de 31 de maig. L’article 159 de la Llei 5/2017, també regula aquesta matèria. En aquest moment, hi ha en tràmit al Parlament dos projectes de llei: el de mesures urgents de contractació pública i el de contractes de serveis a les persones.

La Contractació pública que s’enduu del 35% al 40% del total dels pressupostos de les administracions públiques de Catalunya, representa un instrument de política més de l’administració.

El concepte de contractació pública estratègica incorpora objectius socials, d’igualtat, ambientals, d’innovació i afavoreix l’accés de les PIME, en els procediments de selecció de les administracions. D’aquesta manera facilitarà una planificació de les polítiques de contractació.
Amb ella s’esdevé un canvi de paradigma, la selecció dels proveïdors dels béns i serveis públics, que es basava de forma predominant en el preu, ara haurà de cercar la relació òptima qualitat-preu. Les compres públiques perseguiran objectius secundaris distribuïts en les següents categories, en funció de la seva naturalesa i l’objecte del contracte:
  • Socials: relatives a la qualificació del personal, als mínims salarials dels treballadors, a les mesures de foment de la igualtat de gènere i de la conciliació personal. També es tindrà en compte l’estabilitat i la salut laboral, el servei postvenda i l’assistència tècnica (dirigit als clients/usuaris), entre altres.
  • Ambientals: l’adjudicació s’ha de fonamentar en la millor relació cost-eficiència, tenint en compte el cicle de vida dels béns i serveis. El desenvolupament de l’economia circular, reducció dels residus etc.
  • Innovació: Serà considerat tot allò que aporti un coneixement, un desenvolupament i una manera de fer innovadors.
  • Foment de la participació de la micro, petita i mitjana empresa ( recordem que a Catalunya engloba el 99%), ja que els contractes es podran subdividir en lots.
Aquesta normativa fomenta la transparència i la prevenció del frau en la contractació pública. Implica més control per combatre les pràctiques col·lusòries i la corrupció. Comporta la desaparició de la taxa per interposar recurs. Aquest és l’enllaç a la plataforma electrònica de contractació pública.

Dona un gran impuls a la contractació electrònica, implementant un sobre digital, amb manual e-learning, per poder-se donar d’alta al TEEC (tramitador electrònic d’expedients de Catalunya).

La llei també aposta per la simplificació en el procediment: el simplificat i el supersimplificat.

El codi de contractació socialment responsable, exigeix la cooperació entre administracions públiques, tan de manera horitzontal com vertical, així com també demana la cooperació entre els sectors públic i privat.

Finalment, aquesta llei suposarà també, la creació d’una oficina independent de supervisió de la contractació pública.

En definitiva, hem de celebrar la modernització que comportarà a tots nivells la contractació socialment responsable. Personalment, estava esperant aquesta llei amb ànsia, ja que durant un temps he estat treballant en l’àmbit de la Responsabilitat Social Corporativa i dóna una projecció òptima a les empreses.


Àngels Pi
Sectorial d'Empresa, Indústria i Serveis
Esquerra Republicana
empresa@esquerra.cat