Política Econòmica

El procés de revisió de la despesa a la Generalitat de Catalunya

Anna Tarrach
Anna Tarrach
El 21 de maig es va publicar en el blog de gestió de les finances públiques de l’FMI, un post sobre el procés de revisió de la despesa que està portant a terme la Generalitat de Catalunya.

La situació de les finances públiques en bona part dels països del nostre entorn fa preveure que en els propers anys no hi haurà un increment substancial dels ingressos públics i, en el cas que fos així, les regles fiscals de que s’han anat dotant els països de la Unió Europea (en especial la regla de despesa) no permeten creixements de la despesa per sobre del creixement del Producte Interior Brut (PIB) tendencial. L’objectiu de les regles fiscals és que no pugui passar el que ha succeït en la recent crisi econòmica i financera: un fort increment dels dèficits públics i una acumulació de deute que pot tenir greus conseqüències per al desenvolupament econòmic.

En una situació de baix increment de la despesa i atesa la rigidesa dels pressupostos públics que són hereus de moltes decisions preses en el passat, cal treballar en un doble sentit: buscar marges, espais fiscals, per dedicar-los a noves necessitats o prioritats, d’una banda, i millorar l’eficiència i eficàcia de la despesa que sigui prioritària, de l’altra.

De forma simplificada, un procés de revisió de la despesa consisteix en revisar el que s’anomena “pressupost base” per identificar opcions d’estalvi. Aquestes opcions poden venir de revisions estratègiques o de revisions tàctiques o d’eficiència. A la Generalitat de Catalunya, l’anàlisi ex ante de noves propostes de despesa ja s’ha anat sistematizat a partir d’avaluar-ne l’impacte econòmic i social, que incorpora una anàlisi d’opcions, l’impacte pressupostari, i l’impacte social (de fet té una empara legal a l’article 33bis de la llei de finances). Tanmateix, el pressupost base (el pressupost tendencial o de continuïtat) no era objecte d’escrutini en profunditat. Això ha conduït sistemàticament a pressupostos incrementalistes (o decrementalistes) on només es discutia en el marge (en el moment d’elaboració del pressupost).

La Llei 4/2017 de pressupostos de la Generalitat, en la DA 2ª incorpora un mandat legal al departament responsable de les finances públiques perquè faci un procés de revisió de la despesa a 4 anys (2017-20)

Durant el 2017 s’ha treballat en el desenvolupament d’una metodologia pròpia, partint de referents internacionals, i l’aplicació a un programa pressupostar (programa 213 Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives) per poder tenir una prova pilot sobre el qual testejar la metodologia i els aprenentatges que s’han tret. Durant el 2018 està previst treballar en la revisió de sis programes pressupostaris més.

Tota la informació sobre el procés de revisió de la despesa la podeu consultar a la pàgina web del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.


Anna Tarrach
Directora general de Presssupostos. Generalitat de Catalunya