Treball Autònoms i Economia Social

Si les ETT han de ser el reflex de la recuperació econòmica ...

Antoni Garcia Estevan
Antoni Garcia Estevan
L’estudi realitzat al mes d’octubre per l’Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya  sobre el volum de contractació de les ETT ens dona moltes pistes dels contractes de posada a disposició i del que és un recurs habitual com a sistema de contractació  per a moltes empreses.

Actualment, prop del 20% de les persones treballadores amb contracte temporal ho son via ETT, i de gener a setembre de 2018 una quarta part dels contractes temporals (25,2%) s’han formalitzat a través d’una empresa de treball temporal.

Les ocupacions elementals temporals son cobertes majoritàriament amb treballadors de ETT’s (dos de cada tres pràcticament) i la majoria en el sector serveis (58,20%).

Les empreses de treball temporal van aparèixer al 1994 amb la llei 14/1194 de 1 de juny,  per la qual es regulen les ETT’s, i la seva funció és la de posar a disposició de la empresa usuària treballadors contractats temporalment per la ETT. És del tot normal per a les empreses trobar-se en situacions puntuals de necessitat productiva i és positiu per a elles que puguin recórrer a les ETT com a recurs extraordinari.

El problema rau en que moltes empreses fan d’aquest recurs extraordinari un recurs ordinari, i fins i tot deleguen en les ETT’s la selecció del personal temporal assumint aquestes les proves de selecció. Fins i tot hi ha ETT’s, amb empreses clients importants pel seu volum de contractació (i per la facturació per les ETT’s) que compten  amb simuladors de la maquinària que hauran de fer servir els candidats a treballadors de la ETT a disposició de la empresa principal i en les quals passen les proves de selecció.

Hi ha empreses que se’n adonen que aquest no és el camí per tenir una plantilla compromesa amb els objectius empresarials i ja estan revertint aquesta via de contractació, però encara son poques per poder treure el qualificatiu de “precari” al treball ofert a les ETT’s.

 
Antoni Garcia Estevan
President de la comissió sectorial de Treball, Autònoms i Economia Social
Esquerra Republicana
treball@esquerra.cat