Fòrum Sindical

La inserció laboral dels joves estrangers

Carles Bertran
Carles Bertran

Un recent estudi de CCOO de Catalunya posa de manifest unes dades preocupants pel que fa la inserció laboral dels joves estrangers: una taxa d’atur molt més elevada (26,2 % els homes, 33,7 % les dones) que entre els joves catalans (19,9 % els homes, 15,3 % les dones); una taxa de treball a temps parcial involuntari molt més elevada que els joves catalans (el 57,6 % davant el 46 %); concentració en determinats sectors més accentuada (hostaleria, comerç, indústria i treball de la llar)...

Aquesta situació s’explica per les dificultats inherents a la legislació d’estrangeria i l’existència de percepcions i actituds socials farcides d’estereotips i prejudicis per part de la societat receptora, i per conductes discriminatòries en els àmbits institucional, educatiu i empresarial. Però també, per la pitjor situació material de les famílies estrangeres, el seu projecte migratori (obtenció ràpida de recursos econòmics per a la família i per a l’enviament de recursos al país d’origen a la família o per inversions) i per factors culturals com ara la voluntat de formar una família molt més primerenca que la resta de joves.

Alguns d’aquests factors explicarien l’abandonament precoç dels estudis (un 58,5 % de joves estrangers tenen estudis baixos) i la ràpida incorporació al mercat de treball. Però també la manca d’opcions per al desenvolupament professional i l’ocupació en feines precàries de baixa qualificació a causa del baix nivell d’estudis i per l’efecte dels prejudicis socials i empresarials.

Estem, doncs, davant d’una situació preocupant que afecta uns joves que han nascut aquí o han vingut de molt petits, que se senten exclosos d’una societat que no els reconeix com el que són, ciutadans i ciutadanes de ple dret. Un dels elements que ha garantit la integració social de la població immigrada al nostre país ha estat el funcionament de l’ascensor social. Malauradament, l’ascensor sembla que s’ha aturat.

Aquesta situació ens obliga a impulsar, entre altres mesures, iniciatives urgents -des del Govern i des dels ajuntaments republicans- per combatre els estereotips i els prejudicis socials, i especialment empresarials, en relació amb als joves estrangers. Però també, és absolutament necessari garantir una educació de qualitat i lluitar contra el fracàs i l’abandonament escolar precoç que afecta el jovent estranger amb una millora de la dotació pressupostària adreçada a educació i també amb un treball conjunt amb la comunitat educativa.

 

Carles Bertran i Bruguera

Membre de la Sectorial de Ciutadania i Migracions i del Fòrum Sindical

Esquerra Republicana