Societat digital

Cap a un model de Contractació Pública Electrònica

Transparència, protecció de dades, ciberseguretat i contractació Intel·ligent en el futur de la compra pública

Roger Casanova de Vilalta
Roger Casanova de Vilalta

La contractació pública representa, a Catalunya, més d’un 30% del total de la despesa pública, i un 14% del PIB de la Unió Europea, (20% del PIB a Catalunya) per tant el seu impacte en l’economia és majúscul, la implementació de les noves tecnologies en la seva activitat diària podria suposar un important augment de la eficiència en l’ús dels recursos públics així com l’agilització dels processos de contractació i l’augment de la concurrència, transparència i seguretat jurídica en els mateixos.

En el treball d’investigació realitzat, hem analitzat els diferents aspectes de les dinàmiques de contractació i la seva evolució cap al model de contractació pública electrònica, amb els principals factors a tenir en compte, com l’ús de tecnologies de registre distribuït (blockchain), la protecció de dades, la ciberseguretat i interoperabilitat de les eines així com la cobertura i estratègia jurídica per a la seva efectiva implementació i la importància que tots aquests factors es tinguin en compte des del disseny.

Amb la entrada en vigor, completa doncs va ser per fases, de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP) 09/2017, la contractació electrònica ha començat realment la seva implementació, doncs l’article 347 i la Disposició Addicional 16na del text legal, obliga a totes les entitats del sector públic estatal, autonòmic i local a publicar tots els seus concursos a través dels perfils del contractant online que han d’estar integrats a las plataformes de contractació de l’estat o de la comunitat autònoma corresponent.

Una eina interessant a investigar per a la seva possible implementació, es la possibilitat d’emprar els anomenats contractes intel·ligents (smartcontracts), la principal diferència entre aquests i els clàssics, és que no hi ha lloc a interpretacions, malentesos o necessitats jurisdiccionals. El notari, el jutge, el mediador i el responsable del contracte és un codi informàtic “Script”, estan programats per executar-se i liquidar-se de forma automàtica i la seguretat “jurídica” per tots els interessats, els quals prescindeixen d’una autoritat pública o privada que arbitri el contracte, és que el codi es visible per tothom al crear-se aquests contractes en base a tecnologia de cadena de blocs (Blockchain).

Més enllà encara, recordem que les darreres reformes de les directives comunitàries de contractació pública així com, conseqüentment “ope legis”, les lleis de contractes aplicables a l’estat espanyol han reforçat el pes i la importància dels criteris de valoració automàtics en les licitacions amb l’objectiu de reduir la discrecionalitat en els processos de licitació.

Aplicant la tecnologia de contractes intel·ligents, recordem l’article 159.6 de la LCSP, es podria anar més enllà, eliminant en aquests contractes simplificats tots els processos manuals prescindibles. Així, si es substituïssin els sobres digitals amb la oferta dels licitadors per una introducció directa dels valors a través del propi aplicatiu o una passarel·la que tingués establerts els paràmetres per a la classificació de les mateixes mitjançant l’algoritme pertinent es podria adjudicar de forma automàtica el contracte a partir del punt en que no hi haguessin criteris subjectes a judici de valor.

Per tant, totes les licitacions que puguin tenir per objecte prestacions que manquin de necessitat de concreció metodològica u operativa en una oferta tècnico-subjectiva podrien ésser automatitzades en tot el procediment esdevenint licitacions intel·ligents (smart-tenders).

La implementació d’aquestes eines aportaria un plus de transparència prou important, doncs cada usuari tindria una còpia de la “cadena” i per tant la transparència de tot un procés administratiu realitzat tecnologia en blockbhainés absoluta i inqüestionable.

Però a més, permet una traçabilitat immediata i consultable en temps real del procediment, amb una empremta digital que dona fe de cada pas en cada moment.

Les pròpies autoritats de control del Sector Públic podrien beneficar-se d’aquestes característiques, al poder monitoritzar tots els procediments de contractació de forma simultània a l’òrgan de contractació i als interessats (licitadors i altres actors).

Naturalment la creació d’aquests processos necessàriament hauran de comptar amb la idea de “Ciberseguretat en el Disseny”, no podem crear el procés sencer i després pensar com fer-lo segur, hem de pensar-hi des de l’inici per garantir el secret de les proposicions fins a l’apertura de les mateixes, així com la difusió limitada del contingut de les mateixes.

Una oferta per un contracte públic pot incloure no solament secrets industrials sinó models d’utilitat, know-how de presentació i de prestació metodològica del servei i molts altres aspectes susceptibles de ser objecte de còpia per tercers que els licitadors, legítimament, no volen que siguin públics, accessibles i molt menys reutilitzables.

Alhora, s’ha de garantir que ningú pot alterar les propostes un cop presentades, ni realitzar cap tipus d’acció malintencionada durant el procés de licitació, o interceptar les comunicacions internes de l’òrgan de contractació amb els licitadors.

Els principals reptes a que s’enfronta el sector públic en aquest àmbit són el constant canvi de l’estat de la tècnica i la necessitat de ràpida adaptació, transformació i evolució de les heterogènies organitzacions per adaptar-s’hi, així com la manca d’interoperabilitat de les diferents eines de gestió de contractes públics.

Si s’avança en la modernització de la compra pública mitjançant l’ús intensiu i interrelacionat de les noves tecnologies, es podran automatitzar, industrialitzar, agilitzar i optimitzar molts processos que fins ara tenien un important component artesanal i comportaven procediments que es dilataven molt en el temps, en part per a garantir la seguretat jurídica i la transparència del procés de contractació, en part per la ingent càrrega administrativa de tots els processos vinculats.

Alhora però serà imprescindible planejar el desplegament en diverses fases de cadascuna de les “onades” de modernització realitzant una avaluació jurídica i tècnica des de l’inici, durant la implementació i després d’aquesta per poder avaluar i controlar l’impacte de cadascuna de les tecnologies i processos desplegats i implementar els canvis que s’hagin de menester fruit de les experiències acumulades.

Així, que un procés sigui tècnicament possible no implica que sigui òptim doncs el principal principi del procediment administratiu és el compliment de la legalitat, el desplegament dels contractes intel·ligents (smartcontracts) o directament les licitacions intel·ligents (smart-tenders) en el sector públic impliquen una important inversió en el desplegament de les xarxes pròpies i segures de blocs que garanteixin transparència, seguretat jurídica, respecte als drets digitals, seguretat i protecció de dades de caràcter personal a més de la resta de l’ordenament jurídic.

L’administració no pot permetre sense més, que possibles secrets industrials i dades personals de milers de licitadors passin per diversos servidors, blocs, aplicatius i dispositius d’arreu del món sense un control i supervisió pública que pugui certificar el compliment legal i la ciberseguretat de tot el procés.

Els reptes, els riscos i les preguntes obertes són moltes i diverses, però els beneficis potencials i la necessitat d’adaptar-se al entorn són alhora raons d’igual o més pes, així el Comitè Econòmic i Social Europeu en el seu dictamen de 20 de febrer de 2019 ja ha advertit que “l’accés desigual a les noves tecnologies digitals i el dèficit de capacitats poden ser una font de diferències cada cop més grans en el desenvolupament regional, amb repercussions en el desenvolupament econòmic, cultural i, per tant, social d'aquestes regions.” Si Catalunya vol seguir sent un dels principals motors econòmics i d’innovació d’Europa la compra pública ha de ser capaç d’adaptar-s’hi.

Però per poder avançar en aquest camí les administracions necessitaran d’una important inversió pressupostària, de renovació i formació de personal i d’una estratègia coordinada i combinada amb una implementació rigorosa i flexible dels diferents processos i accions operatives necessàries.

Per tant considerem imprescindible avançar en la definició i implementació d’aquestes polítiques tant per guanyar eficiència i rapidesa en els processos de contractació pública, que és en si mateix una política pública que reverteix en la pròpia societat. Alhora és imprescindible ser cautelós i gestionar adequadament els riscos i contingències que sorgeixin de les diferents onades de modernització.


 

Roger Casanova de Vilalta

Advocat i Gestor Públic, Casanova de Vilalta- Advocats.