Treball Autònoms i Economia Social

La República del treball

Joan Palou
Joan Palou

Un dels pilars de la República Catalana és garantir que totes les persones, dones i homes, tinguin l'oportunitat d'emprendre i disposar d'un treball, digne i de qualitat. Hem de vetllar per defensar els drets laborals i la igualtat d’oportunitats professionals, sense que això esdevingui en discriminació per raó de gènere i de col·lectiu social.

L’emprenedoria, la formació i l'ocupació, són la base de la nostra vida laboral i que, en situacions de crisi com ara amb la Covid-19, una societat democràtica sòlida ha d'estar preparada per afrontar les situacions de precarietat i garantir els drets laborals de totes les persones treballadores i revertir aquesta situació per tornar a esdevenir el motor productiu de la nostra República.

 

Emprenedoria:

Potenciarem l’emprenedoria, donant suport a totes aquelles iniciatives sorgides del treball autònom, facilitant els tràmits administratius i fomentant les mesures fiscals. Volem programar una reforma del marc fiscal que permeti reduir les càrregues inicials i establir una cotització reduïda per una facturació inferior a la del salari mínim interprofessional. Així mateix, establirem ajuts perquè els joves i els majors de 50 anys es constitueixin com a treballadors i treballadores autònomes.

Desplegarem el model propi d’autoempresa, cal fomentar nous models de creixement a partir de mesures innovadores, així com la millora de les condicions sociolaborals del treball autònom a Catalunya. I volem fer-ho de la manera següent:

a) Iniciant el procés legislatiu per a la llei de participació institucional de Catalunya dels agents econòmics i socials, que doni resposta a la seva acreditació i atribució per a un correcte funcionament dels agents econòmics.

b) Impulsant l’àmbit organitzatiu, territorial i de suficiència financera el Consell de Relacions Laborals, que actua com a taula de trobada i de concertació entre els agents socials.

Impulsarem el Consell del Treball Autònom com a fòrum de debat i discussió per a la millora del treball autònom.

 

Ocupació, formació i igualtat:

La crisi econòmica derivada de la covid-19 ha suposat el tancament d'empreses i un increment de persones treballadores en situació d'ERTO, posant moltes famílies en situació d'atur. Aquesta crisi també ha transformat noves formes de treball, com ara el teletreball, essent una nova manera de relació entre l’empresa i les persones treballadores i que hem de vetllar per garantir les mateixes condicions laborals i la igualtat d’oportunitats professionals.

També s’ha posat de manifest que determinats col·lectius laborals estan precaritzats, com les persones treballadores de la cura i de neteja, indispensables en aquesta crisi sanitària, així com l'augment de repartidors a precari de les plataformes de comerç electrònic. És necessari fixar les condicions d'un marc català de relacions laborals per lluitar contra la temporalitat i la precarietat laboral.

Per promoure l'ocupació de qualitat i adaptada a la transformació del mercat de treball actual, s'ha de reforçar amb una formació professional i qualificada adequada al mercat laboral, cal doncs, potenciar la Formació professional dual i en alternança i garantir la formació de les persones al llarg de la seva trajectòria professional.

Per tant, generarem oportunitats per tots els col·lectius, pels joves, per les persones aturades de llarga durada, per les persones amb diversitat funcional perquè s'incorporin a l'empresa ordinària, és a dir, hem de garantir un model de treball digne, sostenible, amb igualtat d’oportunitats entre homes i dones, intergeneracional i promovent l’ocupabilitat d’aquells col·lectius més vulnerables.

Un dels objectius també serà impulsar el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i desplegar i implementar el model de concertació territorial de polítiques actives. Per mitjà de la concertació social i la col·laboració entre el sector públic i els sectors econòmics i socials, hem de treballar per generar projectes empresarials i disposar d’un mercat de treball que generi i distribueixi socialment la riquesa al territori.

Més important encara és disposar d'un Pacte social per la igualtat en el treball, per reduir la precarietat en els sectors d'ocupació tradicionalment feminitzats, per trencar amb la bretxa salarial entre homes i dones, per avançar vers l’equiparació salaria i per garantir la igualtat en la carrera professional per fer-la compatible amb la vida personal i familiar en igualtat de condicions.

Una altra de les prioritats serà disposar d’un salari digne amb un increment del salari mínim interprofessional a 1.250 euros, així com establir un salari català de referència, tant en el marc de la concertació social i la negociació col·lectiva com en les clàusules socials en la contractació pública.

El repte que tenim al davant és, doncs, garantir i fer possible una República Catalana que defensi els drets socials i laborals, que s'empoderi per plantejar noves formes de treball, amb un repartiment just I social del treball, i amb un desenvolupament econòmic sostenible.

 

 

Joan Palou i Padilla

Sectorial de Treball, Autònoms i Economia Social

treball@esquerra.cat