Treball Autònoms i Economia Social

El cos català de subinspectors de seguretat i salut laboral, anem fent República

Josep Maria Gebelli
Josep Maria Gebelli

La possibilitat de crear el cos de Subinspectors de Seguretat i Salut Laboral de la Generalitat (Inspecció de Treball de Catalunya) obre la porta a reflexionar sobre l’organització de la Generalitat en temes de Treball i del Marc Català de Relacions Laborals.

La Generalitat té la competència executiva en matèria de treball i relacions laborals i per tant en prevenció de riscos laborals i seguretat i salut en el treball des de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 2006.

Aquell mateix any 2006, cinquanta tècnics del Centre de Seguretat i Salut Laboral (antecessor de l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral) després de passar una selecció i formació específica van ser nomenats Tècnics Habilitats. La seva tasca era desenvolupar funcions de col·laboració amb la Inspecció de Treball en la comprovació de les condicions materials o tècniques de seguretat i salut als centres de treball situats a Catalunya i als centres de l’Administració de la Generalitat i se’ls va dotar de presumpció de veracitat.

Tot això formava part del projecte de creació de l’Agència Catalana de la Inspecció de Treball. Aquests tècnics que exercien les funcions de Subinspectors de Seguretat i Salut Laboral abans que el cos estatal existís formarien el nucli del cos català. A més a més la normativa de l’Estat oferia la possibilitat d’utilitzar un cos català.

El projecte de l’Agència Catalana de la Inspecció de Treball va ser frustrat l’any 2010, quan aquest ja estava molt avançat per motius de l’escenari econòmic d’aquell moment. La possibilitat normativa de crear aquest cos català de Subinspectors de Seguretat i Salut Laboral va existir fins a l’última llei de pressupostos.

L’any 2010, el projecte de l’Agència va quedar substituït per un conveni amb l’Estat en el marc del principi de concepció única i integral del sistema i del principi d'unitat de funció i d'actuació inspectora en totes les matèries de l'ordre social en l’àmbit estatal. Aquell mateix any, es va crear la Direcció General de la Inspecció de Treball i es van adscriure aquests Tècnics Habilitats a la mateixa Direcció General perquè encara no s’havia creat el cos de Subinspectors de Seguretat i Salut Laboral ni en l’àmbit estatal ni en el català i era imprescindible posar-los a treballar per descarregar de tasques els Inspectors de treball.

L’any 2017, l’Estat Espanyol pren la iniciativa i crea el cos estatal de Subinspectors de Seguretat i Salut Laboral que no es desplega a Catalunya encara pendent de si el Govern Català decideix utilitzar-lo o crear el seu propi. Però les gestions que s’estan portant a terme són per utilitzar el cos estatal en contra de l’interès real d'una Catalunya republicana: la creació d’un cos català de Subinspectors de Seguretat i Salut Laboral que depengui directament de la Generalitat i dins d’una organització pròpia i adequada a les característiques concretes del nostre país pel que fa al treball i a les relacions laborals.

D’altra banda, els Tècnics Habilitats que van entrar, es van formar i han estat treballant tot aquest temps desenvolupant tasques similars a les dels Subinspectors queden ara en una situació ambigua i d’incertesa laboral. En el millor cas podran passar a formar part d’un cos estatal que no els garantirà el treball a Catalunya. En el cas dels interins mai se’ls ha brindat l’oportunitat de consolidar aquesta plaça i l’única opció que els queda és opositar a un cos estatal, que no català.

Des de la capacitat d’organització de la Generalitat i davant la voluntat de crear un model propi per a Catalunya que sigui congruent amb les característiques de la funció inspectora, a l’espera d’un Marc Català de Relacions Laborals i tenint en compte el sistema productiu de l’economia catalana, caldria valorar no deixar passar aquesta oportunitat i crear el cos català dels Subinspectors de Seguretat i Salut Laboral, tal com s’ha deixat palès en el nostre programa electoral, com l’inici per abordar el Marc Català de Relacions Laborals i obrir altra vegada el debat intern. Perquè tots estarem d’acord que la Inspecció de Treball és un organisme indispensable per evitar la degradació del teixit social i econòmic del nostre país.

 

Josep Maria Gebelli i Isart

Sectorial de Treball, Autònoms i Economia Social