Treball Autònoms i Economia Social, Fòrum Sindical

Amb papers o sense: exercim els drets laborals i la participació sindical

Mingo Meseguer, Núria Camps i Baptista Silanes
Mingo Meseguer, Núria Camps i Baptista Silanes

La normativa d’estrangeria estableix que els treballadors i treballadores estrangers amb autorització de residència i treball tenen els mateixos drets laborals i de Seguretat Social que els espanyols. Aquests drets deriven de la normativa legal d’aplicació al món del treball, i especialment de l’Estatut dels Treballadors o del respectiu conveni col·lectiu de referència.

I què passa amb els treballadors i treballadores estrangers sense autorització administrativa? Doncs, que tot i que la Llei d’estrangeria estableix com a sancionable el fet de treballar sense la documentació necessària, també estableix -al seu article 36- que la manca d’autorització de residència i treball no invalidarà els drets vinculats al contracte de treball. I afegeix que això tampoc no serà obstacle per obtenir les prestacions derivades dels supòsits previstos en els convenis internacionals de protecció dels treballadors que els poguessin correspondre, amb una clara al·lusió al conveni 19 de l’OIT que atorga les mateixes prestacions als treballadors sense papers en cas d’accident laboral que a la resta.

Que no hi hagi un contracte de treball no comporta la no existència dels drets vinculats a la relació laboral, perquè, de fet, és aquesta relació laboral la que els genera. Relació laboral que no es dona en el buit sinó que s’ha de regir pel marc legal establert per la normativa laboral vigent i pel conveni col·lectiu, si és el cas.

Malauradament, aquesta informació no és prou coneguda entre els milers i milers de treballadors i treballadores estrangers sense papers que es veuen obligats a treballar en l’economia submergida. De fet, és el desconeixement d’aquests drets i de com exercir-los el que permet la seva explotació laboral. Per tant, se’ns presenta el repte cabdal de com garantim aquest coneixement i empoderem aquestes persones que es veuen abocades, pel marc legal d’estrangeria vigent, a treballar sense documentació un mínim de dos anys, si s’acullen a l’arrelament laboral, o de tres, si ho fan a l’arrelament social, per poder regularitzar la seva situació.

Per fer-ho, tenim un instrument legislatiu molt important, com és la Llei d’acollida a persones immigrades i retornades a Catalunya, impulsada per ERC, que estableix la creació dels serveis de primera acollida i la formació en llengua catalana, i castellana si fos necessari, en coneixements de la societat catalana i, molt especialment, en coneixements laborals. En aquest sentit, tenim molt a treballar en l’àmbit municipal per impulsar aquests serveis de primera acollida i per garantir l’accés a aquesta formació d’acollida.

I en aquest repte de donar a conèixer que no tenir papers no implica que no tinguem drets laborals -però també en la generalització de la formació en drets laborals-, les organitzacions sindicals són uns aliats de primer ordre.

És imprescindible promoure l’afiliació dels treballadors i treballadores estrangers -també els sense papers (un altre dels drets de què disposen i que moltes persones ignoren). Això els dotarà de recursos de defensa, però també els permetrà participar en la configuració de les condicions laborals que han de regir el seu sector.

Volem destacar que, a diferència de la restrictiva participació electoral de les persones estrangeres, en l’àmbit de les eleccions sindicals, els treballadors i treballadores estrangers amb autorització administrativa tenen els mateixos drets a escollir i ser escollits que els treballadors i treballadores autòctons.

No oblidem que l’experiència ens mostra que els sectors amb organitzacions sindicals més fortes i organitzades tenen millors condicions.

Donar a conèixer els drets laborals i promoure la participació sindical dels treballadors estrangers, sigui quina sigui la seva situació administrativa, es configura com un repte de primer ordre. Per això, en el camí d’Esquerra Republicana de ser el partit referent de la classe treballadora, des de les sectorials de Ciutadania i Migracions, Treball, Autònoms i Economia Social, i el Fòrum Sindical volem promoure entre els treballadors i treballadores estrangers el coneixement dels drets laborals i com exercir-los, i la seva afiliació i participació sindical.

 

Núria Camps

Presidenta de la sectorial de Ciutadania i Migració

 

Baptista Silanes

President de la sectorial de Fòrum Sindical

 

Mingo Meseguer

President de la sectorial de Treball, Autònoms i Economia Social